CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
Zgodnie z art. 79 Ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne: np.

• umowy sprzedaży,
• umowy darowizny,
• umowy zamiany,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• umowy o podział majątku wspólnego,
• umowy dożywocia,
• umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
• umowy o dział spadku,
• umowy zniesienia współwłasności,
• umowy spółki,
• pełnomocnictwa,
• oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
• testamenty,
• umowy deweloperskie,
• umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

(mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), dotyczące dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;

3. sporządza poświadczenia: np.

• poświadczenia kopii dokumentu z okazanym oryginałem,
• poświadczenia własnoręczności podpisu,
• wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej,
• poświadczenia pozostawania przy życiu,
• poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu;

4. doręcza oświadczenia;

5. spisuje protokoły: np.

• protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych,
• protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• protokoły walnych zebrań spółdzielni;

6. sporządza protesty weksli i czeków;

7. przyjmuje na przechowanie:

• pieniądze,
• papiery wartościowe,
• dokumenty,
• dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.