OPŁATY I PODATKI

TAKSA NOTARIALNA

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej  właściwe dla danej czynności.

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych  przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

PODATKI

Notariusz stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn jest płatnikiem tych podatków, co oznacza, że ma obowiązek naliczyć ich wysokość, pobrać od stron czynności dokumentowanych w formie aktu notarialnego, a następnie odprowadzić do właściwego organu podatkowego.

Notariusz ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności notarialnej od uiszczenia należnego podatku.

OPŁATY SĄDOWE

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.

Podstawą pobrania opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym są przepisy art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

UDZIELENIE INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH JEST BEZPŁATNE.

SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI TAKSY NOTARIALNEJ, INNYCH OPŁAT I PODATKÓW OD KONKRETNEJ CZYNNOŚCI UZYSKAJĄ PAŃSTWO KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO Z KANCELARIĄ.